Frequently Asked Questions

e-Astypalea

Contents

1. Είμαι κάτοχος άδειας ΤΑΞΙ μαζί με δυο ακόμα φυσικά πρόσωπα και ποσοστά 20%, 50% και 30%. Η αίτηση υποβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά? Η επιδότηση καταβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά?

Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα στην άδεια υποβάλλεται μια (1) αίτηση, η οποία και πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των συγκυριούχων και να επισυνάπτονται τα ατομικά δικαιολογητικά όλων των συγκυριούχων, όπως αυτά προβλέπονται στην λίστα δικαιολογητικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Για την περίπτωση της είσπραξης της αναλογούσας επιδότησης προτείνεται να επιλεγεί ένας εκ των συγκυριούχων, ο οποίος θα ορίζεται με την σχετική υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) από τους υπολοίπους, και η καταβολή της να γίνει στον λογαριασμό του.

2. Είναι υποχρεωτική η αγορά του οχήματος το οποίο μισθώνεται με την διαδικασία του leasing στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης?

Όχι, η αγορά είναι δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η περίοδος μίσθωσης πρέπει να ισούται με τρία έτη (3) τουλάχιστον με ιδία χρήση (επιβατική ή επαγγελματική) του οχήματος.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης leasing του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

3. Σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου μετά την λήξη σύμβασης χρονομίσθωσης leasing ισχύει ότι ο ωφελούμενος πρέπει να το έχει στην κυριότητά του για τρία έτη?

Όχι. Η κυριότητα του οχήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον μετά την αγορά του αυτοκινήτου, ισχύει στην περίπτωση απευθείας αγοράς του αυτοκινήτου.

4. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχω αγοράσει όχημα και λόγω ατυχήματος καταστεί άχρηστο πριν την παρέλευση της τριετίας ?

Σε κάθε τέτοια περίπτωση και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία πιστοποιεί την αναγκαιότητα διαγραφής του οχήματος λόγω καταστροφής τότε η τριετία δεν θα ισχύει. Τονίζεται ωστόσο ότι θα πρέπει να προσκομιστούν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης που να πιστοποιούν την κατάσταση του οχήματος συνοδευόμενα με σχετικό φωτογραφικό υλικό.

5. Εάν η μόνιμη κατοικία μου δεν είναι στο Δήμο Αστυπάλαιας μπορώ να κάνω αίτηση στη δράση «e-Astypalea»?

Όχι. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης στη δράση «e-Astypalea» μόνο για τα φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι στο Δήμο Αστυπάλαιας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους.

6. Εάν η εταιρία μου δε διαθέτει φορολογική έδρα ή / και φορολογικό υποκατάστημα στο Δήμο Αστυπάλαιας μπορώ να κάνω αίτηση στη δράση «e-Astypalea»?

Όχι. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης στη δράση «e-Astypalea» μόνο για τις εταιρίες (ατομικές, Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ.) που διαθέτουν φορολογική έδρα ή/και φορολογικό υποκατάστημα στο Δήμο Αστυπάλαιας.

7. Εάν αποκτήσω ένα/περισσότερα όχημα/οχήματα στο πλαίσιο της δράσης «e- Astypalea» έχω τη δυνατότητα να το/α κυκλοφορώ σε όποιο μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού επιθυμώ?

Όχι. Το/Τα οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης πρέπει να παραμένουν εντός των ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας. Η μη τήρηση αυτού του όρου από τον ωφελούμενο αποτελεί λόγο μη συμμετοχής στη δράση και ανάκτησης της επιχορήγησης.

8. Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, μπορεί να κάνει δυο αιτήσεις κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ, μία αίτηση ως επιχείρηση και μια αίτηση ως φυσικό πρόσωπο?

Είναι σαφές ότι το κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει αίτηση είτε ως φυσικό πρόσωπο μόνο είτε ως εταιρία μόνο.

9. Κάθε ωφελούμενος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ είτε είναι εταιρία, πόσες αιτήσεις δικαιούται να υποβάλλει, κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ και για πόσα οχήματα?

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι φυσικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση κάνοντας χρήση του ΑΦΜ του, με σκοπό την αγορά ενός (1) οχήματος (Κατηγορία Α).

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ , έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση κάνοντας χρήση του ΑΦΜ του, με σκοπό την αγορά ενός (1) οχήματος (Κατηγορία Β).

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι εταιρία, μπορεί να υποβάλλει έως τρεις (3) αιτήσεις, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ της εταιρίας, υπό την προϋπόθεση να έχει πραγματοποιηθεί η οριστική υπαγωγή όλων των προηγούμενων αιτήσεων (υπαχθείσες αιτήσεις σε Υπουργική Απόφαση) και σύμφωνα με τους περιορισμούς που υπάρχουν για τον αριθμό των οχημάτων ανά κατηγορία οχήματος (Κατηγορία Γ). Η εταιρία έχει την δυνατότητα να αιτηθεί επιδότηση για την αγορά έως τριάντα (30) συνολικά οχημάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων/τρίκυκλων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ταυτόχρονα πρέπει να ισχύει ότι το σύνολο των αιτηθέντων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών ή/και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ανά εταιρία δεν μπορεί να ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) και το σύνολο των αιτηθέντων ηλεκτρικών ποδηλάτων ανά εταιρία δεν μπορεί να ξεπερνά τα δέκα (10).

10. Σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η απόσυρση παλαιού οχήματος?

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υποβάλει αίτηση ως ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ έχει την υποχρέωση να προβεί σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση του παλαιού οχήματος, παραδίδοντάς το σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής.

11. Η εταιρία που θα αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρέχει με την αγορά δώρο οικιακό φορτιστή. Μπορεί να εγκαταστήσω τον έξυπνο φορτιστή ο οποίος επιδοτείται από το πρόγραμμα «e-Astypalea» σε άλλο χώρο εκτός της κύριας κατοικίας μου, π.χ. στο εξοχικό μου, εφόσον ο χώρος αυτός δηλώνεται στο Ε9 μου?

Ναι, υπάρχει η συγκεκριμένη δυνατότητα μόνον όμως στην περίπτωση που τεκμηριώνεται η ιδιοκτησία / μίσθωση του σημείου τοποθέτησης του επιδοτούμενου φορτιστή και το δικαίωμα εγκατάστασης στην εν λόγω θέση στάθμευσης.

12. Έχω ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλω δήλωση Ε1. Μπορεί να υποβάλλω αίτηση για επιδότηση?

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφτεί το Ε1 του φορολογούμενου ο οποίος σας αναφέρει στην δική του δήλωση. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται ότι δεν έχετε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

13. Στην περίπτωση που το όχημα μισθώνει μέσω σύμβασης χρονομίσθωσης leasing, με ποιο τρόπο γίνεται η καταβολή του οικολογικού bonus?

Συστήνεται η προκαταβολή που δίνεται και προβλέπεται στη σύμβαση χρονομίσθωσης να είναι τουλάχιστον ίση με το αναλογούν οικολογικό bonus. Με τον τρόπο αυτό ο ωφελούμενος λαμβάνει άμεσα το σύνολο της ενίσχυσης υποβάλλοντας αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και επισυνάπτοντας τη σύμβαση και την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης.

14. Η χρονομίσθωση ισχύει και για οχήματα τύπου L (δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα κλπ)?

Όχι, η χρονομίσθωση ισχύει μόνον για επιβατικά οχήματα και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους.

15. Εταιρία η οποία δικαιούται τριάντα οχήματα, οφείλει να προμηθευτεί από ένα μόνο τύπο (πχ μόνον επιβατικά αυτοκίνητα) ?

Η επιλογή αφορά το σύνολο των οχημάτων και μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε κατηγορία μεταξύ των επιλέξιμων, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αιτηθέντων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών ή/και επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) ανά τελικό αποδέκτη και το σύνολο των αιτηθέντων ηλεκτρικών ποδηλάτων δεν ξεπερνά τα δέκα (10) ανά τελικό αποδέκτη.

16. Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δικύκλου που είναι 400€?

Όχι, στην περίπτωση των ποδηλάτων δεν έχει εφαρμογή η απόσυρση. Η επιδότηση απόσυρσης δικύκλου/τρικύκλου εφαρμόζεται όταν ο ωφελούμενος αποσύρει δίκυκλο/τρίκυκλο

17. Μπορώ να αγοράσω ποδήλατο που προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό με την χρήση ειδικού εξοπλισμού (κιτ)?

Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνον τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις ή/και μετατροπές. Για την ολοκλήρωση του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η επισύναψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, το οποίο ζητάτε και οφείλει να σας προσκομίσει ο πωλητής.

18. Εάν επιλέξω ένα ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο αξίας (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) 25.000€ και επιθυμώ να προσθέσω εξοπλισμό, αξεσουάρ κλπ, με την αξία τελικά να διαμορφώνεται στις 30.000€, επί ποιάς τιμής υπολογίζεται το οικολογικό bonus?

To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ. Κατά συνέπεια, το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί με βάση τις 25.000€ και στο τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς θα πρέπει εφόσον προστίθεται εξοπλισμός να κοστολογείται διακριτά και με σαφήνεια.

19. Ο πωλητής του ηλεκτρικού ποδηλάτου μού αρνείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση?

Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό και η έλλειψη αυτής οδηγεί σε απόρριψη και μη λήψη του οικολογικού bonus.

Συστήνεται σε όλους να λαμβάνουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την πληρωμή της αξίας του ποδηλάτου και της παραλαβής του.

20. Τι σημαίνει Λιανική τιμή Προ Φόρων? Ποια άλλη τιμή υπάρχει?

Η λιανική τιμή προ φόρων αφορά το άθροισμα της εργοστασιακής τιμής, του κόστους των μεταφορικών και του κέρδους. Είναι δηλαδή η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή Προ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς.

21. Ποιες είναι ακριβώς οι ενέργειες που πρέπει να κάνω πηγαίνοντας σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ?

Για να είναι άρτια και να γίνει αποδεκτή η υποβολή της αίτησης καταβολής οικολογικού bonus μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να ζητήσετε από την αντιπροσωπεία να σας παραδίδει μια επίσημη προσφορά, η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων της βασικής έκδοσης του μοντέλου, η αξία δηλαδή επί της οποίας θα υπολογιστεί το οικολογικό bonus που δικαιούστε. Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά που παίρνετε από την αντιπροσωπεία. Παράδειγμα :

Επιθυμείτε την αγορά οχήματος Χ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 24.000€, επιλέγετε εξτρά εξοπλισμό αξίας 5.000€, σύνολο 29.000€, πλέον ΦΠΑ 6.960€ . Η προσφορά κα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά και διακριτά τις παραπάνω αξίες, καθώς και η πλήρης ονομασία και σειρά του μοντέλου του οχήματος που επιλέγετε.

Το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί επί των 24.000€ .

22. Έκδοση μοντέλου έχει 35.000€ ΛΤΠΦ καταλόγου. Ο αντιπρόσωπος / πωλητής κάνει αρχική προσφορά /έκπτωση για 33.000€ και τελικά πουλάει το όχημα 32.000€. Σε ποια αξία προ φόρων υπολογίζεται η επιδότηση του οικολογικού bonus?

To οικολογικό bonus υπολογίζεται πάντα επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων στην οποία τελικά πωλείται το αυτοκίνητο. Υπενθυμίζεται ότι ο κατάλογος των επιλέξιμων μοντέλων με τις επίσημες Λιανικές Τιμές Προ Φόρων είναι ενδεικτικός, οι τιμές μπορεί να διαφέρουν και να είναι μειωμένες και ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να ενθμερώνονται άμεσα και εύκολα οι ενδιαφερόμενοι.

23. Έκδοση μοντέλου έχει 48.000€ ΛΤΠΦ επίσημου καταλόγου. Ο πελάτης θέλει εξτρά επιπλέον 7.000€. Λαμβάνει επιδότηση, αφού το σύνολο της αξίας (55.000€) υπερβαίνει τις 50.000 € και αν ναι επί ποιας αξίας προ φόρων?

Ναι, λαμβάνει επιδότηση η οποία υπολογίζεται στις 48.000€, καθώς όπως έχει ήδη απαντηθεί ο επιπλέον εξοπλισμός από την βασική έκδοση της σειράς του μοντέλου δεν επιδοτείται.

24. Αγοράζεται αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ καταλόγου 33.000 € και γίνεται τελικά έκπτωση 4.000 €. Άρα η τελική αξία αγοράς προ φόρων θα διαμορφωθεί στις 29.000€. Σε ποια αξία προ φόρων θα επιδοτηθεί και με το ποσοστό, 15% ή 20%?

Όπως έχει ήδη απαντηθεί ο υπολογισμός της τελικής αναλογούσας επιδότησης θα γίνεται με βάση την τελική αξία αγοράς όπως αυτή θα αναγράφεται στο επίσημο φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή.

Σε περίπτωση μάλιστα που αρχικά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής επισυναφθεί προσφορά στις 33.000€ και υπολογιστεί η επιδότηση με το ποσοστό του 15%, αλλά τελικά κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής η αξία πιστοποιείται στις 29.000€ τότε γίνεται ανάλογα και η διόρθωση της αναλογούσας επιδότησης.

25. Υπέβαλα αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα και απορρίφθηκα. Επιτρέπεται να υποβάλλω εκ νέου?

Βεβαίως, είναι δυνατή η υποβολή νέου αιτήματος εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψή σας και τους λόγους αυτής . Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει την διαδικασία που ακολουθούν όλες οι αιτήσεις.

26. Επισκέφθηκα ένα κατάστημα που εμπορεύεται δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα για να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο πωλητής μου υπέδειξε το παρακάτω εξηγώντας μου ότι φέρει πετάλια και πωλείται ως ποδήλατο. Θα λάβω επιδότηση με ποσοστό 40%?

Όχι. Ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος δεν αφορά ηλεκτρικό ποδήλατο, αλλά ηλεκτρικό δίκυκλο δεδομένου ότι φέρει μηχανισμό γκαζιού στα χερούλια. Κατά συνέπεια, η επιδότηση θα υπολογιστεί στο 20% της αξίας του μοντέλου, το οποίο είναι επιλέξιμο αλλά όχι ως ηλεκτρικό ποδήλατο, ως ηλεκτρικό δίκυκλο και θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας του (π.χ. άδεια κυκλοφορίας κλπ).

27. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξω όχημα σε σχέση με αυτό για το οποίο αρχικά αιτήθηκα οικολογικό bonus? Εάν έχω υποβάλλει το αίτημά μου με το όχημα Χ και προσκόμισα προσφορά, μπορώ να το αλλάξω?

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της αίτησης όσον αφορά το μοντέλο μόνον όμως με παρόμοιου τύπου όχημα. Δηλαδή εάν έχετε αιτηθεί για αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικό δεν μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία και να αιτηθείτε δίκυκλο. Για την αλλαγή της αρχικής επιλογής μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα τροποποίησης προσκομίζοντας νέα προσφορά.

28. Με ποιόν τρόπο λαμβάνω το οικολογικό bonus?

Το οικολογικό bonus λαμβάνεται μόνον από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη και καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που αυτός υποδεικνύει με το σχετικό αίτημα. Θα πρέπει να προηγηθεί υποβολή αιτήματος πληρωμής το οποίο συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης.

29. Τι ακριβώς είναι το «έξυπνο» οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) για το οποίο δίνεται επιδότηση €500?

Το οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον. Ο όρος «έξυπνος» αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα).

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών που είναι επιλέξιμες για την παροχή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που αφορούν στη δυνατότητα διαχείρισης ισχύος, περιγράφονται στην παράγραφο 12.5.1. της ΚΥΑ της δράσης είναι διαθέσιμες στο έντυπο ‘Τεχνικές προδιαγραφές σημείων επαναφόρτισης, που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της δράσης «e-Astypalea».

30. Το ποσό της επιδότησης που δικαιούμαι είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως ιδιοκτήτης οχήματος Ε.Δ.Χ. – ΤΑΧΙ για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) είναι σταθερό ή εξαρτάται από την τιμή της συσκευής?

Το ποσό της επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) καλύπτει το κόστος αγοράς της συσκευής όπως αυτό αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς (τιμή προ Φ.Π.Α), ενώ δεν μπορεί να ξεπερνά τα €500. Σημειώνεται πως το ποσό της επιδότησης δεν υπολογίζεται ως ποσοστό επί της τιμής της συσκευής.

Για παράδειγμα μια συσκευή με κόστος €600 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €500, ενώ μια συσκευή με κόστος €400 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €400.

31. Τι ακριβώς είναι το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) για το οποίο κάνει αίτηση η εταιρία και για το οποίο δίνεται επιδότηση €400?

Το σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης των επιχειρήσεων με ιδιωτική πρόσβαση. Επισημαίνεται ότι το σημείο επαναφόρτισης προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την εταιρία και σε καμία περίπτωση δε θα είναι δημοσίως προσβάσιμο. Ο όρος «έξυπνος» αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα).

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών που είναι επιλέξιμες για την παροχή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που αφορούν στη δυνατότητα διαχείρισης ισχύος, περιγράφονται στην παράγραφο 12.5.1. της ΚΥΑ της δράσης είναι διαθέσιμες στο έντυπο ‘Τεχνικές προδιαγραφές σημείων επαναφόρτισης, που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της δράσης «e-Astypalea».

32. Ποια είναι η διαδικασία για να λάβω την επιδότηση για το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) Η/Ο είτε πρόκειται για χρήση του σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας?

Κατά τη φάση της υποβολής της αίτησης, πρέπει να επιλέξετε την επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) σημαίνοντας με ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο της διαδικτυακής πύλης. Στη φάση αυτή θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της δράσης. Ακόμη θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε ένα εκ των δύο παρακάτω εντύπων:

 • - Μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή
 • - Έντυπο Ε9,

Μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου στην περίπτωση που η θέση στάθμευσης στο Ε9 δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης και καταβολή του ποσού της επιδότησης οφείλετε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ της δράσης και αναρτώνται εδώ : e-astypalea.gov.gr

33. Yπάρχει μια λίστα δικαιολογητικών που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) είτε πρόκειται για χρήση τους σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας. Σε τι αφορούν αυτά τα δικαιολογητικά και πως μπορεί να τα αποκτήσω?

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο (φορτιστές) είτε αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οικιακό περιβάλλον είτε στο χώρο στάθμευσης εταιρίας για ιδιωτική χρήση, αφορούν στα παρακάτω:

 • - Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του σημείου επαναφόρτισης και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο πωλητής της συσκευής, εκτός αν το συγκεκριμένο σημείο επαναφόρτισης για το οποίο αιτείστε επιδότηση βρίσκεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», αντίγραφο της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της δράσης «e-Astypalea» και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • - Δικαιολογητικό που πιστοποιεί την αγορά του φορτιστή (προσφορά στη φάση της υποβολής και απόδειξη αγοράς στη φάση της ολοκλήρωσης της αίτησης).
 • - Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είστε ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης στην οποία θα εγκατασταθεί ο φορτιστής και πιστοποιούν τη χρήση ως θέση στάθμευσης όταν αυτό απαιτείται.
 • - Φωτογραφική τεκμηρίωση, όταν ο ωφελούμενος είναι εταιρία.
 • - Δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εγκατάσταση του φορτιστή και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης της συσκευής. (αντίγραφο Υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη, αντίγραφο συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ)

34. Είμαι κατασκευαστής/εισαγωγέας συσκευής που λειτουργεί ως σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) είτε προορίζονται για χρήση του σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας. Ποια είναι η διαδικασία για να προστεθεί η συσκευή αυτή στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης?

Πρέπει να κάνετε αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται εδώ : e-astypalea.gov.gr. Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν «έξυπνα».

Η αίτηση αυτή κατατίθεται:

 • α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: support.kinoumeilektrika [at] prv.ypeka.gr ή
 • β) εγγράφως στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τομέα Ενέργειας. Η επιλογή και η καταχώρηση των σημείων επαναφόρτισης στη λίστα (κατασκευαστής και μοντέλο της συσκευής) γίνεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας.

35. Που μπορώ να βρω αναρτημένη την ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης?

Η λίστα αυτή υπάρχει στην ιστοσελίδα της δράσης ‘Κινούμαι Ηλεκτρικά’ kinoumeilektrika.ypen.gr, αντίγραφο της αναρτάται στην ιστοσελίδα της δράσης e-astypalea.gov.gr και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με την προσθήκη νέων επιλέξιμων φορτιστών. Η πιο πρόσφατη έκδοση της λίστας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης κατά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

36. Θέλω να αγοράσω ένα «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης. Δικαιούμαι επιδότηση για το φορτιστή αυτό?

Εφόσον ο φορτιστής πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο αναρτημένο αρχείο (e-astypalea.gov.gr), και ο προμηθευτής αυτός μπορεί να σας προμηθεύσει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα e-astypalea.gov.gr τότε δικαιούστε επιδότησης για το φορτιστή αυτό.

37. Μπορώ να κάνω αίτηση για να λάβω επιδότηση μόνο για αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) χωρίς ταυτόχρονα να αιτούμαι επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος?

Δυνατότητα επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) έχουν μόνο όσοι αιτούνται την παροχή επιδότησης για την απόκτηση αμιγώς ηλεκτρικού επιβατικού ή/και επαγγελματικού αυτοκινήτου μέγιστου βάρους έως 3,5 τόνους.

38. Η επιδότηση για «έξυπνου» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα (εταιρίες)?

Η επιδότηση για «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ νομικά πρόσωπα (εταιρίες), δηλαδή Κατηγορία Α, Β και Γ αντίστοιχα.

39. Για πόσα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) δικαιούται επιδότηση ο ωφελούμενος?

Κάθε ωφελούμενος, ανεξάρτητα σε ποια Κατηγορία ανήκει, δικαιούται να λάβει επιδότηση για ένα (1) «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) για κάθε ένα ηλεκτρικό επιβατικό ή/και επαγγελματικό αυτοκίνητο, που κάνει αίτηση στη δράση «e-Astypalea», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της δράσης ανά Κατηγορία ωφελούμενου. Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό πρόσωπο δικαιούται να κάνει αίτηση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ένα φορτιστή. Η εταιρία δικαιούται να κάνει αίτηση για έως δεκαπέντε συνολικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για αντίστοιχο αριθμό φορτιστών.

40. Κατοικώ σε πολυκατοικία και είτε έχω ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή είτε παρκάρω το όχημά μου στον ακάλυπτο χώρο. Δικαιούμαι επιδότηση για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης?

Για να δικαιούστε επιδότηση για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης, πρέπει να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης και να έχετε δικαίωμα εγκατάστασης του σημείου επαναφόρτισης στη θέση στάθμευσης. Αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση μισθωτηρίου συμβολαίου από το www.gsis.gr ή εντύπου Ε9 κατά περίπτωση.

Έτσι, στην περίπτωση που έχετε ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένετε, αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση ενός εκ των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω και άρα δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να διατυπώνεται ότι έχετε το δικαίωμα εγκατάστασης του σημείου επαναφόρτισης στη θέση στάθμευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή με την οποία να σας παραχωρεί το δικαίωμα εγκατάστασης του σημείου επαναφόρτισης.

Εφόσον η θέση στάθμευσης αυτή ανήκει στο/στη συζυγό σας, μπορείτε να προσκομίσετε μια υπεύθυνη δήλωσή του/της με την οποία θα σας παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της θέσης και εγκατάστασης του «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

Στην περίπτωση που παρκάρετε το όχημά σας στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένετε, χωρίς να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης δεν δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

41. Ένα εκ των προστατευόμενων μελών μου, ανήλικο τέκνο, είναι Άτομο με Αναπηρίες. Δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 500€ ?

Σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος της επιδότησης καθώς και της όποιας επιπλέον επιδότησης που αφορά Άτομα με Αναπηρία πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Συνεπώς για να επωφεληθεί κάποιος από το επιπλέον ποσό που δίδεται σε Άτομα με Αναπηρία πρέπει να διαθέτει ο ίδιος το σχετικό πιστοποιητικό που ζητείται στα δικαιολογητικά υποβολής. Άρα, στην περίπτωση ανηλίκου τέκνου δεν είναι εφικτή η καταβολή της επιπλέον επιδότησης στον γονέα.

42. Εάν είμαι τέκνο μιας οικογένειας με τέσσερα και άνω εξαρτώμενα τέκνα δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 500€ όταν επιλέξω να επιδοτηθώ για ηλεκτρικό ποδήλατο?

Όχι. Οι δικαιούχοι της επιδότησης ειδικής κατηγορίας για την περίπτωση της οικογένειας με τέσσερα (4) και άνω εξαρτώμενα τέκνα στην περίπτωση αφοράς ηλεκτρικού ποδηλάτου είναι η μητέρα και ο πατέρας των εξαρτώμενων τέκνων. Το ίδιο ισχύει και για υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων στην περίπτωση των οικογενειών με τρία (3) και άνω εξαρτώμενα τέκνα, όπου οι δικαιούχοι είναι η μητέρα και ο πατέρας των εξαρτώμενων τέκνων. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται προσκομίζοντας το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και έντυπο Ε1.

43. Έχει λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού τεκμηρίωσης της ιδιότητας του Ατόμου με Αναπηρία. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση έτσι ώστε να εξασφαλίσω το επιπλέον ποσό που προβλέπεται από την δράση?

Σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλετε το πιστοποιητικό που έχει λήξει καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχετε υποβάλλει για την ανανέωσή του.

44. Οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, οι εταιρίες που διαθέτουν ΚΑΔ λιανικής/ χονδρικής πώλησης αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων, είναι επιλέξιμες στην δράση e-Astypalea προκειμένου να προμηθευτούν οχήματα με επιδότηση?

Όχι, οι εταιρίες που έχουν δραστηριότητα λιανικής/χονδρικής πώλησης οχημάτων κάθε είδους, που είναι επιλέξιμα από την δράση e-Astypalea, δεν έχουν την δυνατότητα να τύχουν της ωφέλειας του οικολογικού bonus. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

45. Είναι εφικτή η αγορά οχήματος (αυτοκινήτου, ποδηλάτου, δικύκλου/τρικύκλου) από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?

Ναι, η αγορά είναι αποδεκτή ωστόσο παραμένει η δεσμευτική υποχρέωση της προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ΚΥΑ της δράσης-ΦΕΚ /Β/2021. Για την υποβολή τους είναι αποδεκτή η αγγλική γλώσσα.

46. Έχω παραγγείλει όχημα, οποιοδήποτε από τα επιλέξιμα της δράσης, και με ενημέρωσαν ότι η παράδοσή του θα γίνει σε τρείς μήνες. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει κίνδυνος να χάσω την επιδότηση γιατί την στιγμή που θα αιτηθώ για την καταβολή της θα εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι?

Η προτεραιότητα σας στην καταβολή της ενίσχυσης και την διαθεσιμότητα των πόρων ισχύει με την υποβολή του αρχικού αιτήματος συμμετοχής στην δράση και όχι την χρονική στιγμή που θα υποβάλλετε αίτημα πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που έχετε εγκριθεί για την συμμετοχή σας έχετε εξασφαλισμένη την διαθεσιμότητα των πόρων.

Σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα της αναμονής παράδοσης με βάση τα όσα αναφέρονται στον οδηγό της δράσης (ΦΕΚ /Β/.2021) η έγκριση σας είναι σε ισχύ για οκτώ (8) μήνες από την έγγραφη ενημέρωση σας σχετικά με την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής. Μετά την παρέλευση του οκταμήνου η έγκριση ανακαλείται και δεν ισχύει, εκτός εάν τεκμηριωμένα και για συγκεκριμένους λόγους ανωτέρας βίας η παράδοση δεν καταστεί εφικτή. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται αίτημα τρίμηνης παράτασης, και εάν το τρίμηνο επίσης παρέλθει άκαρπο οδηγεί σε οριστική απώλεια της αρχικής σας ένταξης. Η ανωτέρω παράταση δίνεται μία φορά. Το αίτημα της παράτασης πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και το αργότερο τρεις ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας του οκταμήνου.

47. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνω εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα, έχω την δυνατότητα να υπαχθώ στην δράση e-Astypalea?

Ναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται στην κατηγορία Γ, και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων ή ποδηλάτων. Συνεπώς οι ατομικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και δραστηριότητας (πλην των εξαιρούμενων δραστηριοτήτων του άρθρου 4 του ΦΕΚ /Β/.2021) είναι επιλέξιμες και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης έως τριάντα (30) συνολικά οχημάτων.

48. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω?

Για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου συνιστούμε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένες εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο ή να κάνετε την διαδικασία μέσω ΚΕΠ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

 1. Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος
 2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
 3. Άδεια κυκλοφορίας
 4. Πινακίδα κυκλοφορίας. Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το Αστυνομικό Τμήμα για την δήλωση της απώλειας και παράβολο των 30€ από Δημόσιο Ταμείο
 5. Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα. Απαιτείται να είναι εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας.